(PL)- Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo cho hay năng suất lao động của Việt Nam (VN) thời gian qua mặc dù có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN, tuy nhiên năng suất lao động của VN hiện nay vẫn rất thấp so với nhiều nước trong khu vực.

Cụ thể năng suất lao động của VN chỉ bằng 7% năng suất lao động của Singapore; bằng 17,6% của Malaysia; 36,5% của Thái Lan; 42,3% của Indonesia; 56,7% của Philippines và bằng 87,4% năng suất lao động của Lào. Đáng chú ý là chênh lệch về năng suất lao động giữa VN với các nước vẫn tiếp tục gia tăng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động toàn nền kinh tế VN theo giá hiện hành năm 2017 ước tính đạt 93,2 triệu đồng/lao động, tương đương khoảng 4.159 USD/lao động. Tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2017 tăng 6% so với năm 2016, bình quân giai đoạn 2011-2017 tăng 4,7%/năm.

QUANG HUY