Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP, có nội dung giao Bộ Tài chính giảm phí liên quan đến chi phí của doanh nghiệp.

Do đó, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 215 ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm mức thu lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 200.000 đồng xuống 100.000 đồng/lần.

Mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản giảm từ 125 bản/tháng trở lên từ 5.000.000 đồng xuống 4.500.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, dự thảo này không đề cập đến việc giảm mức phí công bố thông tin doanh nghiệp. Hiện nay, mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đến 300.000 đồng/lần. Các doanh nghiệp sau khi được thành lập, sau khi đăng ký thay đổi thông tin... đều phải công bố nội dung và phải trả loại phí này.