(PL)- Ngân hàng Nhà nước ngày 7-9 có văn bản hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước, trong đó có nội dung tổ chức tín dụng nào trong tình trạng bị kiểm soát đặc biệt sẽ bị NHNN tạm ngừng giao dịch mua bán vàng miếng.

 

Trước đó, ngày 28-8, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư mới hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế của tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức này có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, hoặc chấm dứt cho phép giao dịch này…

YÊN TRANG