Quyết định của EU là không công bằng, gây thiệt hại cho nền sản xuất da giày của Việt Nam nói chung và ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm và thu nhập của hơn 600.000 lao động (phần lớn là lao động nữ).

Trong suốt thời gian qua, Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành luôn trao đổi, yêu cầu EU có cách tiếp cận, giải quyết vấn đề phù hợp với Việt Nam. Tuy nhiên, do lợi ích cục bộ của họ và do lợi ích của một nhóm sản xuất của EU nên EU đưa ra phán quyết chính thức vào ngày 22-12. Chúng ta cực lực phản đối. Đây là quyết định đi ngược lại cam kết quốc tế trong mở rộng và tạo điều kiện thương mại quốc tế phát triển thuận lợi.

TÂM UYÊN