Ngày 18-7, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Phó

Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ trong 10 năm qua, mặc dù chịu tác động bởi hai cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực và thế giới nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không ngừng phát triển.

Bên cạnh đó, thể chế và khuôn khổ pháp lý liên tục được bổ sung phù hợp với thực tiễn trong nước và từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế. Sự phát triển của thị trường chứng khoán được thể hiện qua những con số tăng trưởng ấn tượng.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực và đóng góp của cơ quan quản lý, các thành viên thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn đã góp phần tạo được kênh huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

TX