Tính đến cuối năm 2012, tổng vốn ODA giải ngân đạt 37,59 tỉ USD, chiếm trên 66,92% tổng vốn ODA ký kết. Đặc biệt, tỉ lệ giải ngân vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam năm 2011 đứng thứ hai và năm 2012 đứng thứ nhất thế giới, tỉ lệ giải ngân của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tăng từ 13% năm 2011 lên 19% năm 2012.

Cũng theo báo cáo này, tổng vốn ODA ký kết từ năm 1993 đến 2012 đạt trên 56,05 tỉ USD, chiếm 71,69% tổng vốn ODA cam kết. Trong đó, vốn ODA vay ưu đãi đạt 51,607 tỉ USD và chiếm khoảng 88,4%, vốn ODA không hoàn lại đạt 6,76 tỉ USD và chiếm khoảng 11,6%. “Số vốn ký kết này là điều kiện quan trọng để các cơ quan Việt Nam tổ chức thực hiện, quản lý và giải ngân nguồn vốn ODA trong khuôn khổ các chương trình, dự án cụ thể” - báo cáo khẳng định.

Tuy nhiên, ODA vốn vay tăng trong khi viện trợ không hoàn lại giảm qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010 thì chi phí vốn vay có xu hướng tăng. Nhiều khoản vay ODA có điều kiện ràng buộc từ bên ngoài, làm chi phí đầu vào cao, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và khả năng trả nợ trong trường hợp các dự án được vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ.

A.THƯ