Trong danh mục các công ty nhà nước thuộc các sở, ngành, có 16 công ty chuyển thành công ty TNHH một thành viên. Ngoài ra, sẽ cổ phần hóa Công ty Chế biến thực phẩm Hùng Vương và chuyển Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học kỹ thuật thành đơn vị sự nghiệp.

Danh sách các công ty nhà nước thuộc các quận, huyện bao gồm 22 công ty công trình công cộng, dịch vụ công ích được chuyển thành công ty TNHH một thành viên. Bên cạnh đó, sát nhập Công ty Quản lý nhà quận 1 và Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5.

Ngoài ra, có 15 tổng công ty và 16 công ty mẹ cũng nằm trong đợt chuyển đổi này.

CX