Số vốn tăng chủ yếu trong khu vực dịch vụ, tăng trên 52%. Tuy nhiên, số vốn đổ vào nông lâm thủy sản giảm hơn 43% so với cùng kỳ, mặc dù tăng đến 42% về số lượng DN nông nghiệp thành lập. Điều này cho thấy DN đổ vào ngành nông nghiệp ngày càng nhỏ hơn.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, có gần 17.000 DN đã ngưng nghỉ hoạt động, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ.