(PL)- Dự án “Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành NN&PTNT” (MESMARD-2) do chính phủ Thụy Sĩ và Bộ NN&PTNT triển khai sẽ hợp tác với Google đưa bản đồ từng ao nuôi cá tra với đầy đủ thông tin lên Internet nhằm quản lý chất lượng cá tra.

 

Dự án MESMARD-2 đã hỗ trợ Tổng cục Thủy sản xây dựng một ứng dụng phần mềm trên nền tảng cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc cá tra sẽ được cập nhật thông tin hằng ngày, định kỳ và cả đột xuất, báo cáo chủ yếu bằng email. Dữ liệu được đồng bộ từ trung ương đến địa phương, dễ dàng lưu trữ và truy xuất, sẵn sàng cho việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và đơn vị liên quan, phục vụ kịp thời việc hoạch định chính sách, điều tiết cung cầu trong sản xuất cá tra. Cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc này yêu cầu phải nhập thông tin đầy đủ, bắt đầu từ ao nuôi.

Cụ thể, từng ao nuôi phải có địa chỉ cụ thể, họ tên người làm chủ, mã số và cả địa chỉ liên hệ, điện thoại của chủ. Các chứng chỉ quản lý chất lượng ao nuôi đã cấp cũng được thông tin đầy đủ; tình trạng ao nuôi mỗi khi có thay đổi phải cập nhật trong vòng ba ngày. Thông tin về các cơ sở chế biến cá tra cũng được cập nhật đầy đủ. Dự kiến trong quý III-2015, việc cập nhật từ ao nuôi sẽ hoàn tất.

Việc truy xuất này nhằm góp phần minh bạch thông tin về cá tra, nâng cao chất lượng quản lý sản xuất và tiêu thụ, tiến tới xây dựng thương hiệu quốc gia.

QUANG HUY