(PL)- Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), trong bốn tháng đầu năm 2014 cả nước có 390 dự án của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép với tổng vốn đăng ký 4,85 tỉ USD.

 

Tuy nhiên, nguồn vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp chỉ có năm dự án với tổng vốn FDI vào lĩnh vực này trong bốn tháng đầu năm nay chỉ đạt ở mức thấp gần 12 triệu USD.

Theo FIA, tỉ lệ đầu tư FDI vào nông nghiệp trong bốn tháng đầu năm đạt chưa đến 0,3% tổng vốn FDI, thể hiện mức suy giảm mạnh so với tỉ lệ 1,5% các năm trước đây. Các dự án nông nghiệp có vốn FDI hiện nay chỉ thu hút rất ít vốn đầu tư. Nguyên nhân nhà đầu tư nước ngoài lo ngại ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh, có nhiều rủi ro về thị trường. Ngoài ra đầu tư FDI vào nông nghiệp còn có nhiều hạn chế khác như lợi nhuận thu được tương đối thấp, thời gian thu hồi vốn chậm và kéo dài. Thêm vào đó, quy mô của hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta hiện còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu tập trung.

MINH LONG