Đáng lưu ý là nếu xét riêng từng ngành thì giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính giảm 5,4% (ước đạt 3,26 tỉ USD), thủy sản giảm 5,9% (ước đạt 1,21 tỉ USD), chỉ có lâm sản tăng 16,3% (ước đạt 1,24 tỉ USD).

So với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu các loại nông sản đều giảm cả lượng và giá trị như xuất khẩu cà phê 447.000 tấn, đạt 909 triệu USD, giảm 21,2% về lượng và 18% về giá trị. Cao su xuất khẩu 200.000 tấn, đạt 526 triệu USD, giảm 36,9% về lượng và 15,9% về giá trị. Ngành điều ước xuất 42.000 tấn, đạt 239 triệu USD, giảm 58,5% về lượng và 8,7% về giá trị. Gạo tuy xuất được 1,38 triệu tấn, tăng 34,3% nhưng giá trị chỉ đạt 616 triệu USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Với giá trị nhập khẩu đạt 4,13 tỉ USD, ngành nông nghiệp ba tháng đầu năm vẫn xuất siêu hơn 2,4 tỉ USD.

QUANG HUY