Yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước
(PLO)- Nghiêm túc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, điều hành dẫn đến những sai sót mà kiểm toán đã nêu.

UBND TP Đà Nẵng đang yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011- 2015”.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gửi về Sở Tài chính trước ngày 5-12. Trường hợp có hồ sơ, bằng chứng bổ sung để giải trình lại các kiến nghị của kiểm toán, yêu cầu các đơn vị phải kịp thời báo cáo bổ sung cho Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND TP. 

Các Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (CPH), các đơn vị, doanh nghiệp được kiểm toán phải nghiêm túc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Nghiêm túc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, điều hành dẫn đến những sai sót mà kiểm toán đã nêu.

Yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước   - ảnh 1
UBND TP Đà Nẵng đang yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: LÊ PHI

UBND TP giao Sở Tài chính là cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị tại báo cáo Kiểm toán Nhà nước; đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất, giải trình các kết luận và kiến nghị kiểm toán (trong trường hợp có nội dung kiến nghị, kết luận cần giải trình lại với Kiểm toán Nhà nước). Đôn đốc thu hồi nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp đối với các khoản thu mà Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi. Tổng hợp tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán đến ngày 15-12 và dự thảo báo cáo trình UBND TP báo cáo tình hình thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước trước ngày 31-12.

Riêng các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước mà đơn vị vẫn chưa thống nhất thực hiện, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát lại, trường hợp xét thấy kiến nghị của kiểm toán chưa hợp lý thì kịp thời tổng hợp, dự thảo văn bản kèm theo các hồ sơ, bằng chứng có liên quan để UBND TP xem xét, giải trình với Kiểm toán Nhà nước.

Lê Phi