(PL)- Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí năm 2017.

Trong đó có nội dung yêu cầu xóa bỏ cơ chế xin-cho, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. VOV ngày 1-1 đưa tin trên.

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị triển khai quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chủ trương, quy định của trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về PCTN... Đồng thời các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công có trách nhiệm quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung, yêu cầu về PCTN, lãng phí.

N.ANH