Lập Ban Chỉ đạo tổ chức chuyển SV năm cuối ĐH Hùng Vương

Theo đó, ban chỉ đạo sẽ phối hợp với cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT TP.HCM để chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ tổ chức thi, bảo vệ khóa luận và cấp bằng tốt nghiệp cho SV.

LƯU NGUYỄN