Miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân chài tái định cư

Theo đó, miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các hộ dân được miễn tiền sử dụng đất như quy định trên, khi phát sinh giao dịch dân sự chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn... thì phải nộp tiền sử dụng đất theo chính sách thu tiền sử dụng đất tại thời điểm thực hiện các giao dịch. Quy định có hiệu lực từ ngày 5-8.

Đ.LIÊN