Mở ngành phải phù hợp với phát triển nhân lực

Quy định này cũng nêu rõ, ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường và của ngành.

Đối với những ngành đăng ký mở là ngành đặc thù, không thể đáp ứng được các yêu cầu mở ngành theo quy định, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết. Trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành ký quyết định sau khi nhận được ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ. Bộ cũng quy định trong thời hạn ba năm liên tiếp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo, các trường không vi phạm các quy định về giáo dục tới mức bị xử phạt theo quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các quy định liên quan khác.

Q.DŨNG