Mỗi lần mua thêm thuốc không được quá 200 triệu đồng

Theo đó, thuốc nằm trong kế hoạch đấu thầu đã được duyệt nhưng nhu cầu sử dụng vượt kế hoạch thì số lượng được mua thêm trong năm không quá 20% số lượng trúng thầu mặt hàng thuốc đó và mỗi lần mua không quá 200 triệu đồng.

Mỗi năm, hạn mức mua thuốc tại các bênh viện hạng ba, hạng bốn không quá 600 triệu đồng; bệnh viện hạng một, hạng hai không quá 1 tỉ đồng; bệnh viện hạng đặc biệt không quá 2 tỉ đồng. Về giá mua thuốc, các đơn vị tham khảo ở bảng báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của các nhà cung cấp, giá kê khai/kê khai lại và tham khảo giá công bố trên trang điện tử của Cục Quản lý dược. Giá trúng thầu của từng mặt hàng thuốc không được cao hơn giá trong kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt và không vượt giá kê khai/kê khai lại còn hiệu lực của từng mặt hàng thuốc.

DUY TÍNH