Nam Định tập trung phát triển hạ tầng hiện đại

của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Phát biểu với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, ông Trương Tấn Sang đề nghị trong thời gian tới Nam Định cần tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, nhất là hệ thống giao thông để khai thác tốt những tiềm năng của địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh công nghiệp theo hướng chuyển dịch từ sản xuất gia công sang sản xuất chuyên sâu. Ngoài ra, Nam Định cũng như các tỉnh khác nằm ở vùng Nam đồng bằng sông Hồng cần suy nghĩ, nghiên cứu về tính liên kết vùng trên cơ sở phân công hợp lý, dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương...

THÀNH VĂN