Nghiên cứu cơ chế khoán thực hiện đề tài khoa học

Thủ tướng lưu ý Hội đồng nghiên cứu cơ chế khoán trong thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, xây dựng kế hoạch trong năm năm tới cũng như các cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ.

Theo Thủ tướng, trước mắt, trong năm 2013, Hội đồng cần tập trung hoàn thiện chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh. Ông Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng, cho biết trong nhiệm kỳ 2012-2016, Hội đồng sẽ tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến cho các đề án bổ sung, sửa đổi một số luật như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Năng lượng nguyên tử…

PL