Người đến TP.HCM từ các tỉnh, TP khác phải làm gì?

HCDC đưa ra danh sách địa phương có ca bệnh COVID-19 trong thời gian giám sát được cập nhật tới 16 giờ cùng ngày.

Cạnh đó, HCDC cũng hướng dẫn chỉ định cách ly và xét nghiệm; chỉ định cách ly và giám sát sức khỏe được cập nhật tới 16 giờ cùng ngày. HCDC tiếp tục cập nhật trong thời gian kế tiếp.

Danh sách địa phương có ca bệnh COVID-19 trong thời gian giám sát:

Người đến TP.HCM từ các tỉnh, TP khác phải làm gì? ảnh 1Hướng dẫn chỉ định cách ly và giám sát sức khỏe:

Người đến TP.HCM từ các tỉnh, TP khác phải làm gì? ảnh 2
 

Hướng dẫn chỉ định cách ly và xét nghiệm: 

Người đến TP.HCM từ các tỉnh, TP khác phải làm gì? ảnh 3