Người đi biển làm nhiệm vụ được bồi dưỡng 150.000/ngày

Theo đó, những người được cử đi làm nhiệm vụ trên biên sẽ được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày/người.

Cụ thể kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục Kiểm ngư, người được cấp có thẩm quyền cử biệt phái, điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư trên biển; người được cơ quan, đơn vị cử tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tàu Kiểm ngư được hưởng chế độ này.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Cục Kiểm ngư và cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tàu Kiểm ngư có trách nhiệm chi trả chế độ bồi dưỡng đi biển cho các đối tượng trên.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 – 3.