Nhà nước hỗ trợ ngành dệt may

Nhà nước cũng hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng cho vùng trồng bông vải. Các doanh nghiệp được khuyến khích chuyển từ gia công đầu-cuối sang gia công từng phần; mua nguyên liệu - bán thành phẩm; sản xuất với thương hiệu riêng.

Q.NHƯ