Phân bổ hơn 92.000 tỉ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ hơn 126.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ ngày 22-5 đã ký ban hành Nghị quyết 517 của Ủy ban Thường vụ QH phân bổ hơn 92 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 47 nghìn tỉ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỉ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỉ đồng.

Đối với 7.942,139 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương chưa đủ điều kiện phân bổ, Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ báo cáo Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định.

Tại Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ QH cũn phân bổ 34.049 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2022 (bao gồm 24.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 10.049 tỉ đồng vốn sự nghiệp) cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.429 tỉ đồng (9.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và 5.429 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 8.620 tỉ đồng (6.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và 2.620 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 11.000 tỉ đồng (9.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và 2.000 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

“Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH trước ngày 1-6-2022” – Nghị quyết nêu.

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 và phân bổ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của QH, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH và quy định pháp luật có liên quan trước 1-7-2022. Khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng Nghị quyết của QH, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Chính phủ khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ QH phương án phân bổ 7.942,139 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ trước ngày 1-9-2022.