(PL)- Sáng 5-12, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng 2018. Theo đó, luật này sẽ có 17 điểm mới được bổ sung, sửa đổi. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Đặc biệt Luật Quốc phòng năm 2018 đã bổ sung quy định chính sách nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh để phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp trong nước.

Những điểm mới được thể hiện trong các điều luật như đã quy định đầy đủ, toàn diện, đảm bảo công khai mục đích là để bảo vệ Tổ quốc. Luật xác định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng, nhất là vi phạm về bình đẳng giới. Các quy định mới về biện pháp chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, đối ngoại, bổ sung quy định khu vực phòng thủ thủ đô Hà Nội.

Về công nghiệp quốc phòng thì quốc phòng kết hợp với kinh tế-xã hội trong việc thẩm định xây dựng chiến lược, quy hoạch, dự án của các bộ, ngành địa phương. Đồng thời, quy định một số dự án đầu tư xây dựng ở những địa bàn trọng điểm phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Các cơ quan quân sự ở bộ, ngành trung ương phải có ban chỉ huy quân sự, ở địa phương thì có cơ quan thường trực là cơ quan quân sự địa phương cùng cấp. Luật cũng khẳng định về quyền con người chỉ bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân về nguồn nhân lực, tài sản… sử dụng trong mục đích quốc phòng cũng đã có nguyên tắc cụ thể, tránh chồng chéo về nhiệm vụ của quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ.

Trong số những quy định mới, Luật Quốc phòng năm 2018 đã luật hóa một số quy định tại một số văn bản dưới luật về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự để bảo đảm hiệu lực pháp lý cao hơn.

M.VƯƠNG