Theo đó, 6 nhà máy thủy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gồm: thuỷ điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình, thủy điện Lai Châu, thủy điện Ialy, thủy điện Trị An và thủy điện Tuyên Quang.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế giá điện, cơ chế đặc thù trong vận hành và tham gia thị trường điện của các nhà máy điện này. Đồng thời chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức và quản lý sản xuất - kinh doanh đối với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh này.

Danh sách các nhà máy thủy điện có ý nghĩa lớn về mặt an ninh, quốc phòng:

TT

Tên nhà máy điện

Công suất lắp đặt (MW)

Tình trạng

Ghi chú

1

Thuỷ điện Sơn La

2.400

Đang vận hành

Sông Đà

2

Thủy điện Hòa Bình

1.920

Đang vận hành

Sông Đà

3

Thủy điện Lai Châu

1.200

Đang vận hành

Sông Đà

4

Thủy điện Ialy

720

Đang vận hành

Sông Sê San

5

Thủy điện Trị An

400

Đang vận hành

Sông Đồng Nai

6

Thủy điện Tuyên Quang

342

Đang vận hành

Sông Gâm