Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 26/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ  ngày 1-7 tới.

Theo đó, sao tài liệu bí mật nhà nước là việc chép lại hoặc tạo ra bản khác theo đúng nội dung bản gốc hoặc bản chính của tài liệu.

Chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước là việc ghi lại bằng hình ảnh tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Hình thức sao tài liệu bí mật nhà nước gồm sao y bản chính, sao lục và trích sao.

Bản sao tài liệu mật có giá trị pháp lý thế nào? - ảnh 1
Ảnh minh họa


Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tiến hành tại địa điểm bảo đảm an toàn do người đứng đầu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước quy định.

Việc sao, chụp phải được ghi vào sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước.

Bản sao tài liệu bí mật nhà nước phải đóng dấu sao. Bản chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải có văn bản ghi nhận việc chụp.

Nghị định quy định rõ chỉ sao, chụp đúng số bản cho phép và tiêu hủy ngay bản dư thừa, bản hỏng.

Bản sao, chụp được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý như bản chính và phải được bảo vệ như bản gốc.

Phương tiện, thiết bị sử dụng để sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không được kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu.

Việc sao, chụp điện mật được thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu dấu sao, chụp bí mật nhà nước, mẫu văn bản ghi nhận việc chụp bí mật nhà nước, mẫu sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước.