BHXH VN hướng dẫn mức thu BHXH, BHYT, BHTN
(PLO)- Cơ quan BHXH tỉnh, TP thực hiện thu BHXH một lần cho thời gian còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề tháng trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu...
BHXH VN vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tại tháng cuối cùng trước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, đủ tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) còn thiếu tối đa sáu tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu, khi đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị và thực hiện đóng thì cơ quan BHXH tỉnh, TP thực hiện thu BHXH một lần cho thời gian còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề tháng trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.
Ngoài ra, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý doanh nghiệp, người làm việc theo hợp đồng lao động tại công ty cổ phần sau chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ tiền lương là do người sử dụng lao động quyết định.
Công ty cổ phần sau chuyển đổi có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương và quyết định thang lương, bảng lương làm căn cứ thỏa thuận để trả lương và tính đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Trường hợp công ty chưa hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác thì tạm thu BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN tại tháng cuối cùng trước khi chuyển đổi (ghi bằng tiền đồng Việt Nam, không ghi theo hệ số lương), không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm đóng đủ số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đến thời điểm chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trường hợp đến thời điểm chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần vẫn còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN thì BHXH tỉnh có trách nhiệm đôn đốc thu số tiền nợ bàn giao và số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh theo quy định.
Thủ tục, hồ sơ, quy trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý so BHXH, thẻ BHYT hiện hành.
L.THANH