Bộ VH-TT&DL có nhiệm vụ hướng dẫn sử dụng quốc kỳ
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT&DL, có hiệu lực thi hành từ ngày 17-7.
Theo đó, Bộ VH-TT&DL có tổng cộng 36 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý VH-TT&DL.
Đáng chú ý, về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động, Bộ VH-TT&DL có nhiệm vụ: Thực hiện quản lý nhà nước, hướng dẫn việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;
Quy định việc tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức hoạt động văn hóa; quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí nơi công cộng;
Quản lý hoạt động lễ hội; hướng dẫn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng lối sống và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện các biện pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái…
Ngoài ra, về công tác gia đình, Bộ VH-TT&DL có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; xây dựng tiêu chí gia đình văn hóa…
Đồng thời Bộ VH-TT&DL còn có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng và hướng dẫn nhân rộng mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững...
Bộ VH-TT&DL có 26 đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Đào tạo; Vụ Thi đua, Khen thưởng; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Thư viện; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Gia đình; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Bản quyền tác giả; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Tổng cục Thể dục thể thao; Tổng cục Du lịch; Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; báo Văn Hóa; Tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trường Cán bộ quản lý VH-TT&DL.
L.THANH