Chính phủ vừa ban hành nghị định 51/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành 21-4 vừa qua.

Theo đó, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bị thiệt hại do phải giải tỏa được thực hiện theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bồi thường thu hồi đất trong hành lang an toàn lưới điện - ảnh 1
Ảnh minh họa

Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được sửa đổi.

Cụ thể, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 14/2014 thì được bồi thường, hỗ trợ do làm hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần.

Trong đó, trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn, xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn.

Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định.

Trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường, UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp được sửa đổi.

Cụ thể, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 14/2014 thì được bồi thường, hỗ trợ để di dời.

Việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện như đối với nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện phải giải tỏa theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Nhà ở, công trình nằm ngoài hành lang an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây nhỏ hơn hoặc bằng 60 m được chọn một trong hai hình thức xử lý.

Một là được bồi thường, hỗ trợ để di dời như như đối với nhà ở, công trình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hai là nếu không có nhu cầu di dời thì phải có văn bản đề nghị được ở lại gửi UBND cấp huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo thu hồi đất và được bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 nghị định này.