Theo đó, mức lệ phí cấp mới giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 5 triệu đồng/lần.
Trường hợp cấp đổi, cấp lại, mức lệ phí là 2,5 triệu đồng/lần.
Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp nhận lao động Việt Nam tại Đài Loan là 1.000 Đài tệ/hồ sơ và 100 Ringgit/hồ sơ nếu tại Malaysia.
Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân trong nước đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản là 100.000 đồng/hồ sơ.
Riêng với người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn phí xác minh giấy tờ, tài liệu khi đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản.
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuyển 30% số tiền phí thu được vào tài khoản của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Nộp 70% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Số TT

Nội dung

Mức thu

1

Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

 

a

Cấp mới

5.000.000 đồng/lần

Cấp đổi, cấp lại

2.500.000 đồng/lần

2

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp nhận lao động Việt Nam:

 

a

Tại Đài Loan

1.000 Đài tệ/hồ sơ

Tại Malaysia

100 Ringgit/hồ sơ

3

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân trong nước đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản

100.000 đồng/hồ sơ