Theo đó, việc mua sắm mới xe ô tô (bao gồm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng) chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Tài chính.
Việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý mà không có xe ô tô phù hợp để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô;
Việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh; cho công tác chung và xe chuyên dùng phải đảm bảo đúng tiêu chuấn, định mức quy định; giá mua xe thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Các bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao. Việc sử dụng nguồn kinh phí mua xe ô tô phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị.
Đối với các chương trình/dự án sử dụng vốn vay nước ngoài: Việc mua sắm xe ô tô, phương tiện đi lại phải được xem xét, cân đối từ vốn đối ứng theo đúng tiêu chuấn, định mức quy định và khả năng cân đối kinh phí mua sắm, kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, phương tiện đi lại; không dùng vốn vay để trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại nhằm giảm chi phí vay nước ngoài;
Đối với các chương trình/dự án sử dụng vốn ODA: Trong các trường hợp thật sự cần thiết, các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án có nhu cầu trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại cần xây dựng phương án trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại, phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn kinh phí và khả năng bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, báo cáo cơ quan chủ quản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi đưa vào nội dung hiệp định vay hoặc văn kiện chương trình/dự án.
Bộ Tài chính nhấn mạnh: Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương quyết định việc mua sắm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.