Quy định mới về xử lý cán bộ sách nhiễu dân
(PLO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2015/NĐ-CP quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là chỉ đạo xử lý kịp thời cán bộ có hành vi sách nhiễu dân.

Nghị định quy định rõ người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý.

Ngoài ra, các ban ngành phải tổ chức giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức phải lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, CCVC. Khi cán bộ, CCVC đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.

Nghị định 04/2015 còn quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức; những việc phải công khai để cán bộ, CCVC biết; những việc cán bộ, CCVC tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định và những việc cán bộ, CCVC giám sát, kiểm tra để thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

PD