Quy định xác nhận tình trạng hôn nhân theo Luật Hộ tịch mới
(PLO)- UBND cấp xã nơi thường trú sẽ thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam. Trường hợp không có nơi thường trú thì UBND cấp xã nơi đăng ký tạm trú sẽ thực hiện việc này.

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp-hộ tịch báo cáo chủ tịch UBND xã có văn bản yêu cầu UBND xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người đó. Việc xác minh được tiến hành trong ba ngày làm việc kể từ sau khi nhận được văn bản đề nghị.

Giấy xác định tình trạng hôn nhân có giá trị trong vòng sáu tháng và không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong giấy xác nhận.

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 quy định.


Đ.LIÊN