Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Theo đó, Hội đồng bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Và các ủy viên đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các phản biện bao gồm: Ông Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học đất Việt Nam - Phản biện 1; ông Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Phản biện 2.

Thư ký Hội đồng gồm: Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Thủ tướng phân công Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Tổ chức thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia đảm bảo nội dung theo đúng quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai năm 2013.

Tổ chức thẩm định đối với tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia và các vùng kinh tế-xã hội.

Đ.LIÊN