Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế thực hiện phương án xử lý nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên các cơ sở nhà, đất (đối với trường hợp nhà, đất đã bố trí làm nhà ở nhưng không đủ điều kiện chuyển giao về TP để quản lý theo chính sách về nhà ở, đất ở) như sau:
Các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế có cơ sở nhà, đất đang bố trí làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân có văn bản đề nghị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đất phối hợp xác định chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý tổ chức thực hiện việc di dời các hộ gia đình, cá nhân. Việc chi trả khoản hỗ trợ di dời cho các hộ gia đình, cá nhân căn cứ theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Việc thực hiện phải gửi kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31-12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ngành trung ương, các bộ, ngành có nguồn kinh phí thu được từ sắp xếp lại nhà, đất thì được sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất.
Đối với các bộ, ngành không có nguồn kinh phí thu được từ sắp xếp lại nhà, đất thì trường hợp cơ sở nhà, đất có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc thì kinh phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân được bố trí trong vốn đầu tư của dự án.
Trường hợp cơ sở nhà, đất không có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc thì kinh phí hỗ trợ di dời được bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.