Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở
(PLO)- Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, nước ta sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 với nội dung trên.
Theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị tổ chức tổng điều tra.
Thủ tướng giao Quốc phòng, Công an và Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê) chuẩn bị, xây dựng phương án, kế hoạch điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của bộ. Bộ Công an chuẩn bị lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho tổng điều tra.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt, xác định và bàn giao chính xác phạm vi quản lý lãnh thổ giữa các đơn vị hành chính, tiến hành tốt công tác chuẩn bị tổng điều tra.
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, điều tra thí điểm, điều tra tổng duyệt và xây dựng phương án tổng điều tra, Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo Thủ tướng xem xét, ban hành quyết định về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019.
Giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm giúp Thủ tướng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chỉ thị này.
L.THANH