Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-10-2016.

Theo quyết định này, có sáu văn bản quy phạm pháp luật về THA dân sự hết hiệu lực toàn bộ: Thông tư số 09/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ THA dân sự (thay thế bằngThông tư số 01/2016 của bộ trưởng Bộ Tư pháp). Thông tư số 22/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về THA dân sự (thay thế bằng Thông tư số 01/2016 của bộ trưởng Bộ Tư pháp). Thông tư liên tịch số 10/2010 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - TAND Tối cao - VKSND Tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước (thay thế bằng Thông tư liên tịch số 12/2015 /TT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15-9-2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Công an - TAND Tối cao - VKSND tối cao)...