Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ năm 2017 các cơ quan tư pháp nói chung, trong đó có ngành kiểm sát cần triển khai sâu rộng nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Với vai trò là một thiết chế đặc trưng trong bộ máy nhà nước, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành kiểm sát đặt ra rất cấp bách.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị ngành kiểm sát tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh.