Thông tư này có ba chương, 16 điều, có hiệu lực kể từ ngày 30-9-2016, quy định cụ thể về việc ra quyết định THA; thông báo về THA; xác minh điều kiện THA; kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo THA; bán đấu giá tài sản để đảm bảo THA...

Đáng chú ý, đối với các việc THA đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước ngày 30-9-2016 nhưng đã thực hiện các thủ tục về THA theo đúng quy định của Luật THA dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả THA được công nhận. Các thủ tục THA tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của thông tư liên tịch này.