Kế hoạch thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân
(PLO)- Thủ tướng vừa ký Quyết định 272/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.
Nội dung nổi bật của kế hoạch là rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân và miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án. Công tác này được thực hiện ngay sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 được công bố (ngày 9-12-2015) và hoàn thành trước ngày 29-2-2016.
Theo đó, giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.
Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý và lập hồ sơ trình chánh án TAND tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục đề nghị tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phat cho họ, đồng thời, gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.
Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, Bộ ngành (Bộ Tư pháp, tòa án, viện kiểm sát…) tùy chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình cũng rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý để thực hiện cập nhật lý lịch tư pháp, xóa án tích, đình chỉ vụ án… cho các đối tượng theo chức năng lĩnh vực quản lý của mình.
Ngoài ra, theo kế hoạch, yêu cầu Bộ Công an rà soát Luật Thi hành án hình sự và các văn bản thi hành luật; các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với bộ luật.
Bộ Tư pháp rà soát các thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để đề nghị bãi bỏ; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với bộ luật; tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, ngành và xây dựng báo cáo về kết quả rà soát trình Thủ tướng Chính phủ.
Các bộ, ngành khác rà soát các văn bàn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù họp với bộ luật.
Đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đo mình ban hành hoặc cùng các bộ, ngành khác ban hành có nội dung liên quan đên Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với bộ luật.
Đ.LIÊN