UBND tỉnh Đồng Nai có công văn đề nghị Bộ Tư pháp cho phép tỉnh Đồng Nai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) điện tử (song song với cấp phiếu LLTP bản giấy như hiện nay) cho các đối tượng có nhu sử dụng phiếu LLTP điện tử.

Không cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử - ảnh 1
Ảnh: Nguồn Internet

Bộ Tư pháp trả lời: Theo quy định của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27-6-2011 của bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu LLTP, Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp sử dụng giấy in màu có hoa văn do Bộ Tư pháp phát hành để in nội dung phiếu LLTP cấp cho người có yêu cầu.

Vì vậy, theo quy định hiện nay, chỉ có phiếu LLTP bằng văn bản giấy mới có giá trị pháp lý, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định giá trị pháp lý, trình tự, thủ tục cấp phiếu LLTP điện tử. Do đó, việc UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị thực hiện thí điểm việc cấp phiếu LLTP điện tử trên địa bàn là không có cơ sở pháp lý để thực hiện.