Lệ phí trước bạ đối với đất chuyển mục đích sử dụng
(PLO)- Tổng cục Thuế vừa có Công văn 665/TCT-CS giải đáp về lệ phí trước bạ đối với đất trồng cây lâu năm và đất ở.
Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trong đó có ghi diện tích “đất trồng cây lâu năm” và diện tích “đất ở”, khi chuyển mục đích sử dụng phần diện tích “đất trồng cây lâu năm” sang mục đích “đất ở”, tổ chức, cá nhân đăng ký biến động về đất đai và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp quyền sử dụng đối với diện tích đất ở mới được chuyển mục đích thì tổ chức, cá nhân này thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
Phần diện tích mới này có mức thu lệ phí trước bạ 0,5% và giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.
Công văn cũng nêu rõ cơ quan thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế cho các cơ quan, quy định tại điểm 2 Điều 73 Luật Quản lý thuế.
Điểm 2 Điều 73 Luật Quản lý thuế:
Các cơ quan sau đây có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế:
a) Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác có trách nhiệm cung cấp nội dung giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan quản lý thuế.
b) Cơ quan quản lý nhà nước về nhà, đất có trách nhiệm cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất, sở hữu nhà của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
c) Cơ quan công an có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế; cung cấp thông tin về cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và thông tin về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông.
d) Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về chi trả thu nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
đ) Cơ quan quản lý thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của Việt Nam và nước ngoài; thông tin về quản lý thị trường.
Cơ quan quản lý thuế được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện thông tin đại chúng trong các trường hợp: Trốn thuế, gian lận thuế, chây ì không nộp tiền thuế đúng thời hạn.
Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác và không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
L.THANH