Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11.
Theo đó, từ ngày 1-7-2017, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng là quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2017, được thực hiện theo công thức sau:
Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2017 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6-2017 x 1,0744.
Mức trợ cấp hằng tháng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm như sau:
Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.650.000 đồng/tháng;
Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.725.000 đồng/tháng;
Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.800.000 đồng/tháng;
Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.875.000 đồng/tháng;
Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.950.000 đồng/tháng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-11 và thay thế Thông tư 130/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Mức trợ cấp hằng tháng quy định tại thông tư này được thực hiện từ ngày 1-7-2017.