Mới: Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Sở TN&MT
(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 57/2017 về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở TN&MT, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng TN&MT thuộc UBND quận, huyện, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11.
Quyết định 57 nêu rõ: Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; trưởng phòng, phó Trưởng phòng Phòng TNMT thuộc UBND quận, huyện phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định.
Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở TN&MT không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Riêng đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng TNMT quận, huyện, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).
Theo đó, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở ngoài đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chung phải đã từng giữ chức vụ phó trưởng phòng thuộc Sở và tương đương, đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên. Thời gian giữ ngạch trên năm năm và có ít nhất ba năm (đủ 36 tháng) kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực TNMT.
Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế-kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường…
Tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng Phòng TNMT thuộc UBND quận, huyện: Đã từng giữ chức vụ phó trưởng phòng Phòng TNMT hoặc tương đương; đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Thời gian giữ ngạch trên năm năm và phải có ít nhất ba năm (đủ 36 tháng) kinh nghiệm công tác về lĩnh vực TNMT. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh trưởng phòng cấp huyện và tương đương đã được phê duyệt bằng văn bản…
L.THANH