Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập hai cơ quan này trên cơ sở kế thừa hai cơ quan cũ của huyện Tân Thành trước kia.

Cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của VKSND thị xã Phú Mỹ do viện trưởng VKSND Tối cao quyết định.

Cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng thẩm phán của TAND thị xã Phú Mỹ do chánh án TAND Tối cao quyết định.

Trước đó, ngày 18-5, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện Tân Thành đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ.

Thị xã này được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Tân Thành gồm năm phường: Phú Mỹ, Hắc Dịch, Mỹ  Xuân, Phước Hòa, Tân Phước và năm xã Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.