Phát hiện vi phạm về quản lý, sử dụng trên 190.000 ha đất

Bộ đã phát hiện có trên 190.000 ha đất bị vi phạm về quản lý, sử dụng. Trong đó, đã xử lý trên 100.000 ha đất, truy thu nộp ngân sách trên 65 tỉ đồng.

Bộ TN&MT cũng đã thanh tra việc quản lý, sử dụng đất ở các nông, lâm trường trong năm 2012. Qua đó, kiến nghị thu hồi trên 1.600 ha đất. Qua thanh tra cho thấy một số tồn tại như phần lớn các nông, lâm trường chưa đo đạc, lập bản đồ quản lý; việc cấp giấy đỏ và cắm mốc giới sử dụng đất còn thấp; tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai chưa được giải quyết triệt để…

Về lĩnh vực môi trường, từ đầu năm đến nay đã thanh tra gần 700 tổ chức. Tồn tại của các tổ chức được thanh tra chủ yếu là xả chất thải vượt quy chuẩn, thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại… Việc xử lý vi phạm của UBND một số tỉnh còn thiếu kiên quyết.

HOÀNG VÂN