Phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức

Hằng tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức cấp phát tài liệu pháp luật, tổ chức chiếu phim về câu chuyện pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở cơ sở… Đó là một trong những nội dung do UBND TP vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn TP tập trung tổ chức “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”.

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ 1-1-2013) quy định ngày 9-11 hằng năm là ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân. Bên cạnh đó, luật này cũng quy định về quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân…

T.MẬN