Vậy khi chia thừa kế tôi có thể thỏa thuận với các anh em của mình về việc nhận di sản là một hiện vật nào đó hay không?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời: Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật, nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật, nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia. (K 2 Đ 685 BLDS)

VĂN ĐOÀN ghi