Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên trả lời: Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Ông có thể đề nghị UBND xã hòa giải để ông có thể thực hiện quyền mắc dây điện qua đất của người hàng xóm một cách hợp lý nhất. (Đ 276 BLDS)

VĂN ĐOÀN ghi