Luật sư Lại Thị Lệ Thanh trả lời: Người đi khai tử phải nộp giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định. Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế thì giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp giấy báo tử. (K 1 Đ 21, điểm a k 2 Đ 22 NĐ 158 CP ngày 27-12-2005)

2. Khiếu nại hành chính?

Ba tháng trước đây, tôi bị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính. Không đồng ý, tôi đã nộp đơn khiếu nại đến UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết tiếp theo của UBND tỉnh. Giờ tôi phải làm sao?

(nguyenminh@...com)

Luật sư Huỳnh Văn Nông trả lời: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai tối đa không quá 70 ngày. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết này mà khiếu nại không được giải quyết, hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Nếu không muốn chờ UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai, ông có thể khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án. (Đ 43, 46 Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi ngày 29-11-2005)

3. Áp dụng nội quy lao động?

Được thành lập đã gần một năm nhưng công ty tôi vẫn chưa công bố nội quy của công ty. Nay tôi có sai phạm, công ty tôi kỷ luật bằng cách không xét tăng lương. Đáng nói là hình thức xử lý này trái với luật lao động. Vậy tôi phải làm sao?

(Hoàng Lan, Công ty Cổ phần GD..)

Luật sư Châu Xi trả lời: Nội quy lao động không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Nội quy lao động phải được thông báo đến từng người và những điểm chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp. Trường hợp nội quy lao động và các văn bản quy định kèm theo có điều khoản trái pháp luật thì người sử dụng lao động phải sửa đổi, bổ sung và phải đăng ký lại.

Bà có thể đề nghị công ty xem xét lại mức kỷ luật trên hoặc nhờ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận xem xét, giải quyết. (Đ 82, k 2 Đ 83 BLLĐ; k 1 Đ 1 Nghị định 33 ngày 2-4-2003; k 1 Đ 158, 162 BLLĐ)

V.ĐOÀN - TL ghi